دکترای برنامه ریزی شهری - شهرسازی

(میرشکاری)
دکتر ایران آهور
عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز
…............................................................
Dr . Iran ahour ( mirshekari)

در جلسه فوق العاده شورای شهر تبریز: تصویب بسته تشویقی برای تسویه حساب و بدهکاران با شهرداری


لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز در شش بند به منظور تشویق بدهکاران برای تسویه حساب با شهرداری به تصویب اعضای شورای شهر رسید


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه فوق العاده سه شنبه شب شورای اسلامی شهر تبریز لایحه دو فوریتی شهرداری به منظور ارائه تشویق به شهروندانی که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی خود و تسویه حساب با شهرداری اقدام نکرده اند در شش بند مطرح و به تصویب رسید.

بر این اساس دیرکرد چک های برگشتی به شرط پرداخت نقدی و دیرکرد تاخیر در مراجعه برای اخذ پایانکار به شرط تسویه حساب کل بدهی و دریافت پایانکار حذف گردید.

همچنین بر اساس بند 3 این لایحه کاهش مبنا برای عوارض محاسبه شده پرونده های تخلف ساختمانی به میزان 35 درصد به شرط تسویه حساب پرونده های تخلف ساختمانی(صنعتی و کارگاهی) محاسبه خواهد شد.


همچنین بر اساس بند 3 این لایحه کاهش مبنا برای عوارض محاسبه شده پرونده های تخلف ساختمانی به میزان 35 درصد به شرط تسویه حساب پرونده های تخلف ساختمانی(صنعتی و کارگاهی) محاسبه خواهد شد.

همچنین بر اساس این بند وصول 20 درصد از مجموع عوارض و جرایم پرونده های تخلف ساختمانی واحدهای صنعتی و کارگاهی سپس کاهش 10 درصد برای باقی مانده بدهی و متعاقبا تقسیط مابقی بعد از اعمال 10 درصد تخفیف فوق بدون کارمزد به میزان 12 ماه محاسبه خواهد شد.  

در بند 4 این لایحه کاهش 30 درصد برای پروانه های ساختمانی و عوارض پرونده های تخلف ساختمانی به میزان 23 درصد محاسبه خواهد شد.

در بند 5 این لایحه آمده است کاهش 23 درصد برای بدهی های تقسیط شده (چک های آتی الوصول) از اول سال  96 به بعد محاسبه خواهد گردید.

در بند 6 این لایحه دیر کرد عوارض سالیانه خودرو حذف گردیده است.

این بسته تشویقی تا پایان سال 94 برقرار خواهد بود و جرایم ماده 100 مشمول این قانون نمی شود.