مسئولیتها

امانوئل کاستلز

تنها در صورتی میتوان برای مردم شهرساخت،که فهمید مردم
خود چگونه شهرها را میسازند


دکترای برنامه ریزی شهری - شهرسازی

(میرشکاری)
دکتر ایران آهور
عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز
…............................................................
Dr . Iran ahour ( mirshekari)